OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Napló

Lelkészi jelentés

a Kamocsai Református Egyházközség életéről

a 2017-es esztendőben

 

Összeállította: Mgr. Pogány Krisztina

református lelkipásztor

 

Kamocsa, 2018. január 12.

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”

(Zsoltárok Könyve 68,20)

 

Amikor visszatekintünk az elmúlt esztendőre, valóban nem tehetünk mást, csak áldhatjuk az Urat! A 2017-es évben is mindenben megtapasztalhattuk Urunk gondviselő szeretetét, kegyelmét, vigasztalását, vezetését és féltő figyelmeztetését. Az elmúlt évben, Isten úgy alakította és vezette a gyülekezet életét és az én életemet is, hogy a gyülekezet új lelkészt választhatott. De addig is, míg ez meg nem történt a gyülekezet valóban folyamatosan megtapasztalhatta, hogy a szabadító Isten hogyan is gondoskodik róluk, napról napra. A megválasztásomig Nt. Sasák Attila újvári lelkipásztor helyettesített, és végezte a szolgálatokat a gyülekezetben. Isten kegyelméből a presbitérium és a gyülekezeti tagok is derekasan helyt álltak, s minden igyekezetükkel és talentumukkal azon voltak, hogy a lehető legjobban segítsék az egykori lelkészük munkáját, egyben tartsák a gyülekezetet, s hogy minden az Isten dicsőségére történjen, és szép rendben menjen.

Majd a választásokat követően, 2017. április 20-án megtörtént a hivatalátadás.  Elkezdődött a közös szolgálat, az ismerkedés, az összecsiszolódás időszaka, s a megtett közös úton is megtapasztalhattuk, hogy hogyan gondoskodik rólunk mind az egyéni, mind a gyülekezeti életünkben is a mi szabadító Istenünk, és hogy hogyan segít meg örömeinkben és bánatunkban egyaránt.

Áldhatjuk a mi Urunkat és hálát adhatunk, minden Igéért, üzenetért, a megvalósult alkalmakért, az elvégzett szolgálatokért, munkáért, a formáltatásunkért és formálódásunkért, a gyümölcsökért, a jóért és a rosszért egyaránt, hiszen tudjuk, hogy, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.

Arról, hogy mi minden történt a 2017-es évben a gyülekezetünkben, az alábbiakban részletesebben számolok be.

S mindezért egyedül Istené a dicsőség!

 

I. LELKI ÉLET

 

1.     Istentiszteletek:

A Kamocsai Református Egyházközségben az istentiszteletek heti rendszerességgel vannak tartva, vasárnap délelőttönként, 11:00 órai kezdettel. Valamint ezzel egy időben vasárnapi iskola, vagyis gyermek istentiszteletek vannak tartva a gyermekek részére. A résztvevő gyermekek száma nagyon változó, átlagosan 2 - 10 gyermek vesz részt a foglalkozáson, melyet gyülekezetünk önkéntes gyermekmunkásai (Jancsár Zsuzsanna és Földes Melinda jegyző) végeztek. A gyermekmunkásokkal szükség szerint tartottunk megbeszélést.

 

Bűnbánati hét esetén heti egyszer, kedden illetve csütörtökön 18:00-tól tartottunk alkalmat a templomban vagy a gyülekezeti teremben.

 

Az ünnepeink alkalmával is megtartattak az istentiszteletek.

 

Valamint 2017. szeptember 21-23. között evangelizációs istentiszteletekre került sor.

 

Az istentiszteletek átlaglátogatottsága 45-50 fő. A legkisebb látogatottság egy bűnbánati alkalmon 8 fő volt a legtöbb, december 24-én szenteste 152 fő.  

Az istentiszteleteken Nt. Nagy Zsolt komáromi beosztott lelkész, Takács Klaudia komáromi segédlelkész, Nt. Simon Ilona gútai lelkésznő, a beiktatással egybekötött ünnepi istentiszteleten Ft. Fazekas László püspök úr és Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes úr, az evangelizációs istentiszteleteken Nt. Sebők János, nagymadi lelkipásztor szolgáltak. 2017. április 20-ig Nt. Sasák Attila újvári lelkipásztor végezte a helyettesítés szolgálatát, a többi istentiszteleti alkalmon Nt. Pogány Krisztina lelkipásztor szolgált.

 

2017-es év végéig összesen 68 alkalommal került sor istentiszteletre templomunkban vagy a gyülekezeti teremben. Így szinte minden alkalom meg volt tartva, kivéve egyetlen vasárnapot, 2017. november 19-ét, amikor a gyülekezeti tagokkal a Három gyülekezet – Negyed, Gúta, Kamocsa – találkozóján vettünk részt, a negyedi református templomban megtartott, közös istentiszteleten.

 

2.     Úrvacsorai közösség:

2017-ben 6 alkalommal osztottuk ki az úrvacsorai jegyeket. Az úrvacsorai alkalmakat minden esetben bűnbánati istentiszteletek előzték meg. Az úrvacsorai jegyeket a presbitérium adakozza, amennyiben nem történik felajánlás. Az úrvacsorázók létszámának minimuma 28, maximuma 52. Az úrvacsorázók 60-65%-a nő.

 

3.     Bibliaóra:

A bibliaórákat szerdai napon 18:00-tól tartottuk, látogatottsága 5-15 fő, csak nők. Az Igéről, és az ige fényében az éppen aktuális problémákat, kérdéseket beszéltük meg. Mózes első könyvével, majd Márk evangéliumával foglalkoztunk.

 

4.     Konfirmációi előkészítő:

A nyári szünet előtt 1 csoportban pénteken 17:00-tól került sor a konfirmációi előkészítőre, 2 fiatal számára (1 fiú és 1 lány). Szeptembertől pedig már két csoportban a nagycsoportosoknak, akik már az előző éven elkezdték a felkészülést 17:00-tól, és a kiscsoportosoknak 18:00-tól (1 fiú és 2 lány) tartottunk konfirmációi előkészítőt. Idén sajnos nem került sor konfirmációra gyülekezetünkben.

 

5.     Hitoktatás:

A hitoktatás a nyári szünet előtt gyülekezetünk területén folyt. Egy csoportban pénteken délután 18:00-tól, melyen 6 gyermek vett részt (2 fiú, 4 lány). Mivel szeptembertől az újvári iskolában is elindult az iskola keretein belül a hitoktatás, valamint a hittanos gyerekek egy része odanőtt, hogy már a konfirmációi előkészítőre járnak, így a hitoktatás elmaradt az iskoláskorú gyermekek számára.

 Viszont az óvodai hitoktatás októbertől újra elindult, szerdánként, délután 15:15-től. A hittanórára 13 gyereket írattak be.

 

6.     Egyéb gyülekezetépítő, missziói alkalmak és szolgálatok

Laudate kórus szolgálata. A kórus hetente egy vagy két alkalommal kedden vagy pénteken 19:30-tól próbált a gyülekezeti teremben, melynek 2017-ben is Fügedi Szilvia volt a karnagya. A kórus nemcsak a gyülekezet alkalmain, hanem a községben szervezett programokon is rendszeresen fellépett. Valamint minden alkalmat próbált megragadni, illetve a meghívásoknak próbált eleget tenni és elsősorban egyházi, keresztyén énekkel szolgálni az Isten dicsőségére.

 

2017-ben is bekapcsolódtunk a Szeretethíd elnevezésű programba, amelynek keretén belül a parókia udvarán és a gyülekezeti teremben takarítottunk, valamint 4 egyedül élő idős asszonyt és egy idős házaspárt látogattunk meg, akik egykor a gyülekezet aktív tagjai voltak, de sajnos egészségi állapotuk már megromlott.

A napot egy rövid áhítattal kezdtük a templomban, majd kiosztottuk a pólókat és karkötőket. A programba az egészen kicsi gyerekektől az idősebbekig, szinte minden korosztály bekapcsolódott, férfiak és nők egyaránt.

 

2017. június 24-én került sor a családi napra, melyen egy bibliai történetet játszottunk el, több-kevesebb sikerrel bevonva a gyerekeket, és egy éneket is megtanultunk. Majd játékokkal, beszélgetve, szeretetvendégséggel, sütögetéssel töltöttük a nap hátralevő részét. Az alkalom jó hangulatban zajlott és szép számmal vettek részt a gyülekezet kicsinyei és nagyjai.

 

2017. augusztus 14-18. a KOEN napközis táborra került sor a kultúrházban. Hétfőtől péntekig, reggel 9:00-17:00-ig tartott a tábor. A gyerekek létszáma 33-39 között mozgott, minden nap, változó volt. A tábor előkészületeiben és lebonyolításában pedig 30-35 fő vett részt. Pénteken egy táborzáró alkalmat tartottunk ahol a gyerekekkel bemutattuk a családtagoknak és gyülekezeti tagoknak mit is tanultunk egész héten, majd egy sütögetős, beszélgetős szeretetvendégséggel és takarítással zártunk. Valamint augusztus 20-án táborzáró istentiszteletre is sor került vasárnap, ahol a gyerekek a gyülekezet előtt mutattak be egy kis ízelítőt a táborban tanultakból.

 

2017. december 16-án délután 15:30-tól a községgel közösen szervezett karácsonyváró alkalmat tartottunk a gyermekek és felnőttek számára, ahol szintén szép számmal vettek részt a gyermekek és szüleik.

 

Mai ige misszió – gyülekezetünkben a már korábban megkezdett szolgálat tovább folytatódott. 40-45 példányt osztunk szét a Mai ige kiadványaiból, melyre a pénzt maguk az olvasók adakozzák össze.

 

CD misszió – a gyülekezetben Isten kegyelméből tovább folytatódik a CD misszió is. A presbitérium úgy döntött vesz egy hangfelvevő gépet, hogy az istentiszteletek hanganyaga azokhoz is eljuthasson, akik betegségből adódóan sajnos már nem tudnak eljönni a gyülekezet közösségébe. Az Úrnak hála, az elmúlt évben így egyre többekhez juthatott el, ilyen formában is az evangélium.

 

2017-ben is megtartattak a presbiteri gyűlések, 11 alkalommal. Sajnos Lukács Dávid férfitestvérünk lemondott presbiteri tisztségéről. Akinek a közöttünk végzett szolgálatát köszönjük és életére Isten gazdag áldását kérjük, s reméljük, visszatalál közénk! Helyébe a soron következő pótpresbiter Beke Etelka lépett, akinek az életére és a presbiteri tisztben végzett szolgálatára Isten gazdag áldását kívánjuk!

 

A lelkész a gyülekezeti tagokkal vagy egyedül 20 alkalommal látogatott családokat, betegeket és időseket valamint több alkalommal került sor lelki gondozói beszélgetésre is a gyülekezet tagjaival.

 

7.     Ünnepi alkalmak és rendkívüli rendezvények, események

Január 29. - Délutáni istentisztelet

Április 14. – Nagypénteki közös egyházmegyei istentisztelet a Reformáció 500. évfordulója alkalmából

Április 23. – Lelkészbeiktatás az Újvári Református Gyülekezetben

Április 30. – Az újonnan megválasztott lelkipásztor bemutatkozó istentisztelete

Május 5. – Felvidéki Rendhagyó Tavaszi hadjárat a templomudvarban

Május 7. – Anyák napja, ünnepi istentisztelet, Laudate kórus szolgálata a község ünnepi rendezvényén

Május 20. – Szeretethíd

Május 27. – Ez az a nap, Budapest

Június 11. – 50 és 60 éve konfirmáltak köszöntése, szeretetvendégség

Június 11. – Lelkészcsaládok találkozója, Gúta

Június 24. – Családi nap

Június 25. – Tanévzáró istentisztelet, hittanos gyerekek évzáró műsorával

Július 2. – Falunap, a Laudate kórus énekszolgálata, a lelkésznő igei szolgálata

Augusztus 14-18. – KOEN napközis gyerektábor

Augusztus 20. – Táborzáró istentisztelet, Újkenyérre úrvacsoraosztás

Augusztus 26. – 1 Úton Nemzetközi Zarándoknap keretén belül zarándokok látogatása a templomban

Augusztus 27. – Tanévnyitó istentisztelet, A vecsési evangélikus gyülekezet ifjúsága és a körszínház előadása

Szeptember 9. – Egyházmegyei Nap, Komárom, Laudate kórus szolgálata

Szeptember 16. –  Jubiláló házasok megáldása (50 éves házassági évforduló alkalmából)

Szeptember 21-23. – Evangelizáció, szolgálattevő: Nt. Sebők János lelkipásztor

Október 9-13 – Hitmélyítő Konferencia, Nagymad

Október 15. – Megemlékezés a községházánál 1956-ra és az aradi vértanúkra, Laudate kórus szolgálata

Október 29. – Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet, Ft. Fazekas László püspök úr szolgálatával, ünnepi szeretetvendégség

Október 31. – Reformáció 500. évfordulója ünnepi istentisztelet gyermekek műsorával

November 5. – Egyházmegyei Közgyűlés és Egyházmegyei Presbiteri Konferencia, Dunamocs

November 18. – XV. Bibliaismereti verseny, Martos, 1 csapattal indultunk: Földes Sára, Lukács Enikő, Sukola Bence Máté, Szladká Emma Anna, akik Isten segítségével a 2. helyezést érték el

November 19. – Három Gyülekezet Találkozója Negyeden (Negyed, Gúta, Kamocsa)

December 3. – Csákvár, Laudate kórus - ének szolgálat, lelkésznő igei szolgálat

December 16. – III. Presbiteri Bibliaismereti Verseny Bátorkeszin, 3 presbiter képviselte gyülekezetünket: Földes Melinda, Sukola Kinga és Ifj. Gál Iván, akik a 2. helyezést érték el, Karácsonyváró kézműves foglalkozás a kultúrházban

December 17. – Zenés istentisztelet a Laudate kórus szolgálatával advent 3. vasárnapján, Adventi gyertyagyújtás a Lukács Pál emlékparkban, lelkésznő szolgálatával 

December 24. – Karácsonyeste gyermekek műsora a templomban

Anyakönyvi statisztika - 2017

Keresztelő: 2 (2 fiú)

Konfirmáció: nem volt

Házasságkötés: 1 (1 vegyes)

Temetés: 16 (5 férfi, 11 nő)


 

Zárójelentés

a Kamocsai Református Egyházközség életéről a 2016-es esztendőben

(Készítették: Mgr. Sasák Ilona és Mgr. Sasák Attila lelkészek)

 

Bevezető: 

Filippi 1,6: “...aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára”

A keresztyén élet velejárója, hogy Isten tanít bennünket a türelemre. Ez nem egy elvi tanulás, hanem a gyakorlatban folyik. Néha meglepő dolgok folynak körülöttünk, melyeket nem értünk elsőre. Majd idővel kezdenek kikristályosodni. Nem ismerjük mi sem mit készített Isten a gyülekezetnek a jövőre nézve, de Vele járva az elkezdett jó munkát elvégzi az utolsó napra, Jézus Krisztus napjára.

I. LELKI ÉLET :

1. Istentiszteletek

A Kamocsai Református Egyházközségben az istentiszteletek heti rendszerességgel vannak tartva, vasárnap délelőttönként, 11:00 órai kezdettel.

Bűnbánati hét esetén heti egyszer, csütörtökön. A bűnbánati istentiszteletek időpontja 17:00-18:00-19:00 óra, időszaktól függően.

Az elmúlt évben minden vasárnap megtartattak az istentiszteletek, ugyanígy a bűnbánati és ökumenikus alkalmak is, ami azt jelenti, hogy a 2016-os év során 75 alkalommal tartottunk istentiszteletet. 2016-ban útjára indult egy havi délutáni istentisztelet is, mely könnyed műfajával sokakat megszólított. Az istentisztelet szervezését szinte kizárólag presbiterek végzik. Az istentiszteletek átlaglátogatottsága 38 fő. Az istentiszteleteken mindkét lelkipásztor szolgál felváltva, megegyezés alapján.

Az istentiszteletekről a 2016-os esztendőben hangfelvételek készültek, melyek az önkéntes presbitereknek köszönhetően cd-n vagy egyéb médiafelületen eljutottak kéthetente az érdeklődőkhöz.

 

2. Úrvacsorai közösség

Évente hétszer van úrvacsoraosztás gyülekezetünkben, az úrvacsorai alkalmakat bűnbánattartó istentiszteletek előzik meg. A 2016-os esztendőben azonban csak 6x volt úrvacsoraosztás megtartva az ökumenikus imahét közös alkalmának abszenciája miatt.

Az úrvacsorai jegyeket a presbitérium adakozza, amennyiben nem történik felajánlás. Az úrvacsorázok létszámának minimuma 24, maximuma 87 (karácsony). Az úrvacsorázók 60-65%-a nő. Megjegyzendő, hogy Istennek legyen hála egyre csökken a istentiszteletet az úrvacsora kiszolgáltatása előtt elhagyók száma.

 

3. Bibliaórák

Bibliaórák heti és havi rendszerességgel vannak megtartva a nyári időszak kivételével.

A női bibliaóra, heti rendszerességgel, 6 - 7 taggal jön össze. Vezetője a lelkésznő, akadályoztatás esetén a lelkész.

A bibliaórákon azokat a dolgokat, problémákat beszéljük meg az Ige fényében, ami az adott csoportot, korosztályt foglalkoztatja.

4. Konfirmációi előkészítő

 • a konfirmációi előkészítő gyülekezetünkben 2 évig tart, a lelkésznő végzi ezt a szolgálatot.
 • az előkészítő 2016-ban péntekenként 17:00 órai kezdettel folyt, 5 gyermek számára (2 fiú, 3 lány).
 • a konfirmációi előkészítőn kívül természetesen vannak még más alkalmak is a fiatalok részére: ünnepvárók (karácsony és húsvét előtt), keresztyén filmvetítés, év végi kirándulás, táborozás.

5. Hitoktatás

A hitoktatás gyülekezetünk területén folyik mivel helyben nincs alapiskola. Ezt a szolgálatot a lelkésznő végzi jelenleg két csoportban: szerdán délután 17:00 órai kezdettel az alapiskola alsó tagozatos tanulói részére tartunk hitoktatást 7 gyermek részvételével, pénteken délután pedig 18:00 órától az alapiskola felső tagozatos tanulói ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel és a keresztyén hit alapjaival. Ebbe a csoportba 8 gyermek jár.

Az óvodai hitoktatás szerdánként, délután 15:00 órától van. A foglalkozáson átlagosan 5 gyermek vesz részt. A szolgálatot a lelkésznő végzi.

Vasárnapi iskola: vasárnap délelőtt 11:00 – től kezdődik. A résztvevő gyermekek száma nagyon változó, átlagosan 6 - 8 gyermek vesz részt a foglalkozáson, melyet gyülekezetünk önkéntes gyermekmunkásai (Jancsár Zsuzsanna, Földes Melinda) végeznek.

 

6. Egyéb gyülekezetépítő alkalmak

Laudate kórus próbája - hetente egy vagy két alkalommal próbál a kórus, melynek lelki vezetői a lelkipásztorok, szakmai vezetője pedig Fügedi Szilvia karnagy.

Ünnepvárók - húsvét és karácsony előtt rendszeresen kerül megrendezésre az ünnepváró foglalkozás a gyerekek részére, ahol nem csak kézügyességgel foglalkozhatnak, hanem az ünnep lényegével is megismerkedhetnek játékos formában.

Napközis tábor: 2016-ban egy napközis tábor került megrendezésre mintegy 50 gyerekkel.

A gyülekezet 2016-ban kialakult szolgálatai közé tartozik még a MaiIge szolgálat, melyben szintén önkéntes presbiterek terjesztik a MaiIge evangéliumi folyóiratot a településen idősek és fiatalok között egyaránt. Háromhavonta mintegy 45-50 db talál gazdára.

 

7. Ünnepi alkalmak és rendezvények

 Január      

 • A római katolikus egyházzal való közös ökumenikus alkalmunk sajnos tavaly is elmaradt a katolikus szolgatársunk vonakodása miatt, mindkét gyülekezet nagy sajnálatára.
 • Parókia festés, fürdőszoba rendbetétele, csempézés (január 4-24.)

Február

 • Pedagógusok Bibliaismereti Versenye, Bátorkeszi (február 13.) Gyülekezetünket Goda Rita és Jancsár Zsuzsanna képviselték.
 • Az 1. böjti vasárnap helyettesítés volt a gyülekezetben, nt. Dr. Erdélyi Zoltán, perbetei lelkipásztor szolgált. Testvérgyülekezetünk lelkipásztora, nt. Dr. Kis Boáz lelkipásztor búcsúzott a csákvári gyülekezettől, és mi eleget téve a meghívásnak, itt vettünk részt az ünnepi istentiszteleten.
 • Egyházlátogatás, Ft. Fazekas Zsuzsanna komáromi lelkipásztor, és Szabó Dezső érsekújvári gondnok vezetésével (február 15.)
 • Mága Zoltán koncert, Szímő (február 17.), bibliakörös asszonyokkal.

Március

 • Nagymegyer, Szőke Attila és Etelka lelkészházaspár, szaklelkigondozók előadása: Konfliktuskezelés
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó, Gúta ( március 6.), Dr. Kiss Jolán előadása
 • Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
 • Húsvétváró kézműves foglalkozás (március 19.)
 • Hirdető tábla elhelyezése.

Április

 • Egyházmegyei Közgyűlés, Deáki (április 3.)
 • Mályi, sajtókonferencia, mindketten részt vettünk ezen a konferencián (április 4-6.)
 • Csere-bere vásár a kultúrházban (április 9.)
 • Egyházmegyei Kórustalálkozó, Perbete (április 17.)
 • Haranglábszentelő, Ógyalla (április 24.)

Május

 • Anyák napja a gyülekezetben, szerepeltek a gyerekek és az énekkar is. Délután pedig a kultúrházban folytatódott az ünneplés.
 • Konfirmandusok kikérdezése a presbitérium előtt (május 5.)
 • Konfirmáció (május 8.), 5 konfirmandus
 • Gyülekezetünkbe látogatott Hánykovics Leonard, kárpátaljai missziós lelkipásztor két munkatársával (május 9-11.)
 • KOEN bemutatónap, Bátorkeszi (május14.)
 • I. Délutáni Istentisztelet, dicsőítés (május 15.)
 • Szeretethíd (május 20-21.), 12 idős embert látogattunk meg a presbitérium önkéntes, szolgálni vágyó tagjaival. Igét olvastunk, bizonyságot tettünk Isten szeretetéről, beszélgettünk, együtt énekeltünk, és megajándékoztuk őket a gyülekezet asszonyai által elkészített és felajánlott süticsomaggal. Kezdeményezésünket nagy örömmel, és szeretettel fogadták idős testvéreink.
 • 50-60 éves konfirmandus találkozó (május 22.)
 • Holland testvéreink látogatása, beszámoltunk a gyülekezetben folyó szolgálatokról (május 24.)
 • Komolyzenei koncert (május 28.), Varga Helga révén gyülekezetünkbe látogatott és szolgált a Solamente naturáli kamarazenekar.

Június

 • Ez az a nap – könnyűzenei koncerten vettünk részt a fiatalokkal Budapesten (május 4.)
 • Lelkészcsaládok találkozója, Perbete (június 5.)
 • Berekfürdő, lelkésztovábbképző (június 13-16.)
 • Kisoroszi, önismereti képzés a Mentálhigiénés képzésen belül (17-22.)
 • REND-Református Egyházi Napok Dunántúl szervezésén belül Balatonfüreden szolgált az énekkar (június25.)
 • Hittanvizsga (június 26.)
 • II. Délutáni Istentisztelet (június 26.)

Július

 • Fireszke gyerektábor Bátorkeszi, csoportvezető volt a lelkésznő, gyülekezetünkből 9 hittanos gyermek vett részt a táborozáson.
 • Vakációs Bibliahét (július 18-22.), 50 gyermek, 12 táborvezető 
 • III. Délutáni Istentisztelet (július 24.)
 • Falunap (július 29-30.), szolgált az énekkar, és a gyerekek is.

Augusztus

 • Ajtó és ablakcsere a templomon (augusztus 15-19.)
 • Orgona javitása
 • Hivatalátvétel Érsekújvárban (augusztus 31.)

Szeptember

 • Szeptember 4. -  tanévkezdő istentisztelet
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó, Csallóközaranyos, (szeptember 25.)
 • Szeptember 24. – a lelkipásztor előadást tartott Bátorkeszin a doktoranduszoknak
 • Pedagógus Találkozó, Martos, (szeptember 25.)

Október

 • Egyházmegyei Konfirmandus Találkozó, Bátorkeszi (október 22.)
 • EMMI hálaadó istentisztelet, Udvard, szolgált a Laudate kórus

November

 • Egyházmegyei Közgyűlés, Ekel (november 6.)
 • Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny, Martos (november 19.)

December

 • Lelkészcsaládok Találkozója, Madar (december 4.)
 • Presbiterek Bibliaismereti Versenye, Bátorkeszi
 • Adventi kézműves vásár (december 11.)
 • Ünnepváró (december 17.)
 • Gyertyagyújtás a falun, szolgáltak a hittanosok
 • Ünnepi műsor (december 24.)

8. Lelkipásztorok részvétele a gyülekezeten kívüli alkalmakon és rendezvényeken

A lelkipásztorok kivétel nélkül részt vesznek minden községben zajló rendezvényen, sőt gyakran társszervezői annak, mint pl.: falunap, anyák napja, különböző évzárók, évfordulók, sportnap stb. Ezenkívül rendszeresen részt vesznek a lelkészértekezleteken, lelkésztovábbképzőkön és minden olyan gyülekezeti rendezvényen, ünnepi alkalmon, ahová meghívást kapnak. Az idén a lelkésznő tanulmányokat kezdett Károli Gáspár Református Egyetemen, Bölcsésztudományi Karának Mentálhigénés Szakán, a lelkpásztor pedig megkezdte szolgálatát püspöki titkárként.

Anyakönyvi statisztika - 2016

Keresztelő: 2 (2 fiú)

Konfirmáció: 5 (2 fiú, 3 lány)

Házasságkötés: 1 (1 vegyes)

Temetés: 9 (5 férfi, 4 nő)